Konkurs MENTOS SOUR CHALLENGE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs MENTOS SOUR CHALLENGE, zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest G7 Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzika 19/23/20 00-172, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297174, posiadająca numer NIP 701-01-06-689, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest Perfetti Van Melle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 35934, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 526-00-15-828, zwana dalej „Fundatorem”.

4. Akcja Konkursowa będzie podzielona na trzy Konkursy: jeden będzie prowadzony za pośrednictwem platformy Facebook pod adresem https://www.facebook.com/MentosPL/, a dwa pozostałe za pośrednictwem platformy Instagram pod adresem https://www.instagram.com/mentospoland/ . Każdy z Konkursów zostanie podzielony na dwie tury.

5. Na oficjalnym fanpage na Facebooku, zwanego dalej „Oficjalnym Fanpage”, opublikowany zostanie Regulaminu Konkursu, do którego przekierowanie zostanie dodane pod pierwszym postem konkursowym na Instagramie oraz Facebooku dnia 01.04.2021 r.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Facebook oraz Instagram ani z ich właścicielami, czy administratorami. Właściciele portali nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Konkursów. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją Konkursową powinny być kierowane do Organizatora.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Oficjalnym Fanpage, do którego link prowadzący zamieszczony jest na Stronie Konkursowej oraz w biurze Organizatora, przy ulicy Dzika 19/23/20, Warszawa 00-172.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Facebook i/lub Instagram.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie mogą brać udział także osoby niepełnoletnie, posiadające konto na portalu Facebook i/lub Instagram, jednak w przypadku wygrania przez nich nagrody w Konkursie, osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie i otrzymanie nagrody.

5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Fundatora oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Fundatora w faktycznym pożyciu.

§ 3 Zasady Konkursu

1. W przypadku udziału w Konkursie prowadzonym na Instagramie Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępnienia publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem” na Instagramie.

2. Podczas Akcji Konkursowej zostaną przeprowadzone jednocześnie trzy Konkursy - jeden na Facebooku oraz dwa na Instagramie i każdy z nich będzie podzielony na dwie tury.

3. Konkurs 1 zostanie przeprowadzony na Facebooku Mentos PL, a Konkurs 2 i Konkurs 3 na Instagramie @mentospoland. I tura Konkursów 1 i 2 odbędzie się w dniach 01.04.2021 - 04.04.21 r., a Konkursu 3 - 01.04.2021 r. Druga tura Konkursów 1 i 2 odbędzie się w dniach 07.04.2021 - 10.04.2021 r., a Konkursu 3 - 07.04.2021 r.

4. Uczestnicy Konkursów mogą brać w nim udział przez cały okres ich trwania, do momentu ogłoszenia zakończenia Konkursów przez Organizatora. 5. Na Stronach Konkursowych podczas trwania Konkursu będzie opublikowana informacja o Konkursie oraz jego zakończeniu. Wyniki I tury Konkursów 1 i 2 zostaną ogłoszone

05.04.2021 r. pod postami z dnia 01.04.2021 r., a wyniki Konkursu 3 ogłosimy 02.04.2021 r. za pomocą funkcjonalności Instagram Stories. Wyniki II tury Konkursów 1 i 2 zostaną ogłoszone 11.04.2021 r. pod postami z dnia 07.04.2021 r., a wyniki Konkursu 3 ogłosimy 08.04.2021 r. za pomocą funkcjonalności Instagram Stories.

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych w komentarzu pod zdjęciem konkursowym w przypadku Konkursu 1 i 2 na Facebookau i/lub Instagramie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

7. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

§ 4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która w przypadku wygranej w konkursie przedstawi pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w Konkursie.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego Profilu na portalu Facebook i/lub Instagram.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska (Facebook) lub nazwy profilu (Instagram) w przypadku wygranej w Konkursie 1 i 2 na liście laureatów Konkursu, zamieszczonej w
komentarzu pod postem Konkursowym, a w przypadku Konkursu 3 w relacji Instagram Stories.

4. Uczestnik Konkursu może zostać laureatem, zwanym dalej „Laureatem” nagrody tylko raz.

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: a. zalogować się na swoje konto na portalu Facebook i/lub Instagram. b. zapoznanie się z zasadami aktualnie trwającego Konkursu oraz z Regulaminem Konkursu, do którego link prowadzący zamieszczony będzie na Oficjalnej Stronie pod pierwszym postem konkursowym oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. c. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez: Udostępnienie w komentarzu pod postem w przypadku Konkursu 1 i 2 odpowiedzi na pytanie konkursowe, a w przypadku Konkursu 3 - udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą funkcjonalności Instagram Stories w okienku do tego przeznaczonym. d. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna być udostępniona na czas trwającego Konkursu oraz pozostawiona przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników przez Organizatora.

6. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-5 Regulaminu stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” przy przyznawaniu nagród.

7. Uczestnicy zamieszczający Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.

8. Zgłoszenia konkursowe będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

9. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych, przy czym tylko Uczestnik może zostać Laureatem nagrody tylko raz.

§ 5 Nagrody

1. W Konkursie przyznawanych jest łącznie 8 nagród.

2. Na jedną nagrodę składa się limitowana bluza Mentos Sour oraz produkty Mentos. I tura Konkurs 1 FB: 1x nagroda I tura Konkurs 2 IG: 2x nagroda I tura Konkurs 3 IG Stories: 1x nagroda II tura Konkurs 1 FB: 1x nagroda II tura Konkurs 2 IG: 2x nagroda II tura Konkurs 3 IG Stories: 1x nagroda

3. Jeśli Laureatem nagrody głównej zostanie osoba niepełnoletnia po ogłoszeniu wyników należy przesłać pisemną zgodę rodzica do Organizatora Konkursu.

4. Fundator odprowadzi podatek dochodowy od nagród

5. Laureaci Nagród wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników, którzy udostępnią odpowiedź na pytanie zgodnie z zasadami Konkursu na podstawie najbardziej kreatywnego zgłoszenia przez Jury w przypadku Konkursu 1 i 2. W Konkursie 3 zwycięża osoba, która najszybciej udzieliła poprawnej odpowiedzi.

6. Wyboru Laureatów wszystkich nagród w Konkursie dokona Jury. Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu nagród. Decyzja podjęta przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na najbardziej kreatywne zgłoszenie.

7. Wyniki Konkursów zostaną ogłoszone: I Tura Konkurs 1 i 2 - 05.04.2021 r. (pod postami konkursowymi z dnia 01.04.2021 r.) I Tura Konkurs 3 - 02.04.2021 r. (za pomocą relacji Instagram Stories.) II Tura Konkurs 1 i 2 - 11.04.2021 r. (pod postami konkursowymi z dnia 07.04.2021 r.) II Tura Konkurs 3 - 07.04.2021 r. (za pomocą relacji Instagram Stories.)

8. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną poinformowani poprzez wstawienie na Stronie Konkursowej przez Organizatora Konkursu imienia i nazwiska w przypadku Konkursu 1 i nazwy profilu na Instagramie w przypadku Konkursu 2 i 3 przywołując tym samym Ich uwagę.

9. W przypadku wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest do zaakceptowania warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przed udostępnieniem swoich danych Laureat musi przesłać oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian okresu trwania Konkursów, ich przedłużenia, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

11. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i zaakceptowaniu regulaminu przez Laureata, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje dane do wysyłki nagrody na adres wskazany przez Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od poinformowania o przyznaniu nagrody – imię i nazwisko oraz adres dostarczenia nagrody, numer telefonu.

12. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 6 i 8, nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

13. Organizator Konkursu dokona wysyłki nagród w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki od zwycięzców Konkursu.

14. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź ekwiwalent finansowy, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

15. W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

§ 6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)., dalej: „RODO”przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator i Fundator nie odpowiadają za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu
Classification: Internal
zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 9 Inne postanowienia

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 01.04.2021 r.