Informacje prawne

Właścicielem tej witryny www.mentos.pl(„Witryna”), jest Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. („PVM”), spółka należąca do Grupy Kapitałowej PERFETTI VAN MELLE GROUP („GRUPA PVM”), o poniższych danych:

Siedziba: Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa (Polska)

NIP: 526-00-15-828

Telefon: +48 22 711 85 00

Faks: +48 22 711 85 85

KRS: 0000035934

Dostęp do Witryny

Niniejsze Informacje prawne regulują dostęp użytkownika („Użytkownik”) do Witryny i korzystanie z niej w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji związanych z GRUPĄ PVM, PVM, z jej produktami, działaniami i promocjami.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszych Informacjach prawnych, Polityce prywatności i plików cookie[1] oraz Polityce plików cookie[2] Witryny.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik musi uważnie zapoznać się z Informacjami prawnymi i Polityką prywatności oraz Polityką plików cookie, pamiętając, że mogą one zostać dostosowane i/lub zmienione w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków zawartych w Informacjach prawnych, nie będzie mógł korzystać z Witryny ani z jej zawartości.

Korzystanie z Witryny i jej działanie

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z Witryny i informacji na niej zawartych, podlega jej regulacjom i niniejszym Informacjom prawnym, jak również wszelkim innym niezbędnym warunkom, które PVM może w tym celu ustanowić na Witrynie.

Ponadto Użytkownik nie może dopuszczać się żadnych wykroczeń z zamiarem uszkodzenia, niewłaściwego wykorzystania i/lub przeciążenia Witryny, lub w jakiejkolwiek formie uniemożliwienia jej funkcjonowania i korzystania z niej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli Informacje prawne, Polityka prywatności lub Polityka plików cookie nie będą przestrzegane, lub jeśli nie będą spełnione inne odpowiednie warunki określone na Witrynie, PVM zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia i/lub zakończenia dostępu Użytkownika do Witryny, korzystając w tym celu ze wszelkich niezbędnych do tego środków technicznych.

PVM dołoży wszelkich starań, aby utrzymać prawidłowe działanie Witryny, unikać błędów, a w razie konieczności je usuwać i aktualizować jej treść. PVM nie gwarantuje jednak dostępności ani ciągłości dostępu do Witryny, ani nie gwarantuje braku błędów w jej treści, ani też odpowiednich aktualizacji.

[1] Załączony „link” do Polityki prywatności.

[2] Załączony link do Polityki plików cookie.

Odpowiedzialność

Dostęp do Witryny oraz korzystanie z wszelkich informacji lub funkcji w niej zawartych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

PVM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z dostępu do lub korzystania z informacji zawartych na Witrynie, a w szczególności za jakiekolwiek informacje dotyczące osób trzecich innych niż PVM, w tym między innymi te, które zostały wytworzone przez systemy operacyjne lub spowodowane przez wirusy i/lub ataki na system. PVM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku nieodpowiedniego korzystania z Witryny, problemów z usługami lub zasięgiem, przerw, braku lub wad komunikacji i/lub komunikacji internetowej.

Ponadto PVM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty w oprogramowaniu i/lub sprzęcie Użytkownika wynikające z dostępu i korzystania z Witryny.

Użytkownik każdorazowo ponosi odpowiedzialność za szkody lub straty wszelkiego rodzaju, które PVM może ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków, którym Użytkownik podlega zgodnie z niniejszymi Informacjami prawnymi, wszelkimi innymi warunkami określonymi na Witrynie i/lub obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka dotycząca linków

a) Linki do Witryny

Osoby trzecie, które mają zamiar zamieścić link do Witryny („Link do Witryny”) na stronie internetowej, muszą uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę PVM, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i w żadnym wypadku nie mogą przechowywać treści swoich lub należących do osób trzecich, które: (i) są nielegalne, szkodliwe, agresywne, rasistowskie, dyskryminujące, poniżające, związane z seksualnością itp. i/lub (ii) są nieodpowiednie w odniesieniu do działalności PVM.

Zamieszczenie linku w żaden sposób nie oznacza, że PVM wspiera, promuje, gwarantuje, nadzoruje i/lub rekomenduje treści i/lub usługi zawarte w Linku do Witryny, ani też nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zawarte.

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych warunków PVM niezwłocznie cofnie zgodę udzieloną Linkowi do Witryny, która będzie zobowiązana do usunięcia przekierowania.

b) Linki do innych stron internetowych

Na Witrynie mogą być zamieszczane inne linki umożliwiające Użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych („Witryny połączone”).

Istnienie Witryn połączonych w żaden sposób nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji i/lub zgody ze strony PVM z oświadczeniami, treściami i/lub usługami dostarczanych za pośrednictwem Witryn połączonych. W związku z tym PVM nie ponosi odpowiedzialności za treść i inne warunki Witryn połączonych, do których prowadzą przekierowania, w związku z czym Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za ich sprawdzanie i akceptowanie przy każdym dostępie i każdym użyciu.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące wzornictwa, baz danych, podstawowych programów komputerowych (w tym kodów źródłowych), jak również różnych innych elementów składających się na Witrynę (teksty, grafiki, fotografie, filmy wideo, nagrania dźwiękowe, zestawienia kolorów itp.) („Treści”), jak również ich struktura, wybór i kolejność należą do PVM, GRUPY PVM lub jej licencjodawców. Wszelkie logotypy zamieszczone w sieci (takie jak między innymi znaki towarowe i/lub wzory) są własnością PVM, GRUPY PVM lub jej licencjodawców.

Korzystanie z Witryny nie oznacza przyznania jakichkolwiek praw do Witryny lub jej Treści.

Zabronione jest powielanie, przekształcanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, udostępnianie, wyodrębnianie i/lub jakiekolwiek inne formy nieautoryzowanego rozpowszechniania lub korzystania z Witryny, jej Treści i/lub logo PVM.

Nieuprawnione korzystanie z Treści, Witryny i/lub logo PVM, jak również wszelkie szkody poniesione w związku z prawami własności intelektualnej PVM i/lub GRUPY PVM mogą być podstawą do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i mogą skutkować odpowiedzialnością prawną.

Zasada rozdzielności

Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszych Informacji prawnych zostanie uznany w całości lub w części za nieważny lub nieobowiązujący, nieważność taka dotyczyć będzie jedynie danego zapisu lub jego części, przy czym pozostaną one nienaruszone we wszystkich innych przypadkach, przy uwzględnieniu tylko danego zapisu lub jego części, o które chodzi. W tym celu tylko nieważny lub nieobowiązujący zapis w niniejszych Informacjach prawnych nie będzie stosowany, a żadna inna jego część lub postanowienie nie będzie nieważne, nieobowiązujące lub naruszone z powodu nieważnego lub nieobowiązującego zapisu, z wyjątkiem przypadków, gdy istotne stanie się naruszenie niniejszych Informacji prawnych w pełni i integralnie.